روایت رضا ناجی از فرقه دموکرات آذربایجان و غلام یحیی

1,042

نخستین نمایشنامه من در ارتش پیرامون غلام یحیی و جنایت های فرقه دموکرات بود که آذربایجان را تحویل شوروی داده بود. از طریق "پدرم" با تاریخچه وطن فروشی فرقه آشنایی داشتم.