تاثیر نوسانات دلار بر مسافرت های خارجی

60

گفت و گو با امیر رضا مقتدری مدیر آژانس مسافرتی مقتدر سیر ایرانیان در نمایشگاه گردشگری