در پس پرده شیعه هراسی چه اهدافی دنبال می شود؟

288

بخشی از تحلیل جامع دکتر رضا سراج در خصوص فجایع حج تمتع سال 94 پیرامون اهداف پشت پرده در مسئله شیعه هراسی

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده