روزی تهران ehsan banitaba

75
روزی، تهران . چه بسیار روزها که طهران بوده است و من در او نبوده ام. چه بسیار روزها که تهران هست و من نیز در اویم. چه بسیار روزها که تهران خواهد بود و من در او نخواهم بود. و چه بسیار روزها که تهران نیز دیگر نخواهد بود.
deeda 1 دنبال کننده
pixel