مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه نهم

797
طبقه بند نزدیکترین همسایه و k-نزدیکترین همسایه و پیاده سازی در scikit learn مقدمه ای بر شبکه های عصبی(1) پرسپترون وزن ها در پرسپترون بایاس در پرسپترون تابع فعالبت یا activation function بردار ویژگی ورودی چند پرسپترون پشت سر هم (MLP یا multi layer Perceptron) لایه های در MLP (لایه ورودی، لایه hidden و لایه خروجی)
pixel