جلسه مربی گری آمادگی برای تغییر

107

مربی گری آزاد کردن ظرفیت های بالقوه درونی شخص است تا عملکرد شخصی او به حداکثر کارایی و کارآمدی برسد. این شیوه به افراد کمک می کند تا به جای اینکه صرفاً آموزش ببینند، یاد بگیرند.

pixel