کاربرد اکسل در کنترل پروژه

462

دوره آموزشی کاربرد Excel دربرنامه ریزی و کنترل پروژه ویژه بازار کار با اساتید مجرب در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می گردد