stimulsoft_02_22

46
نکات قسمت بیست و یکم نحوه بار گزاری اطلاعات گزارش چاپی در نرم افزار رامیکس انواع خروجی ها در نرم افزار در قسمت گزارش چاپی مدیریت ستون های تکراری فیلتر کردن گزارش چاپی ترکیب ستون های اطلاعاتی ایجاد فلید محاسباتی توضیح Data Bar Condetion
pixel