فصل همدلی

65

با من به جنت بیا... پیاده راه محله جنت مشهد در جشن های فصل همدلی، حال و هوای شهر امید و زندگی را به یادمان روزهای دور و دوست داشتنی تبدیل کرده است. | در محله جنت و ضلع جنوبی فرهنگسرای بهشت |