بلوچی: اجرایی از رامین وطن نیا و پوریا هومان.

406

آهنگساز :مسعود شناسا، نوازنده عود: رامین وطن نیا، نوازنده سازهای کوبه ای :پوریا هومان، رقصنده و طراح رقص بلوچی:سروش کریمی نژاد. کاری از هوراوات فیلم.