تاثیر آتش بر چمن مصنوعی مرغوب و معمولی

203

اغلب چمن های مصنوعی که با الیاف معمولی تولید می شوند، مقاومتی در برابر حرارت و آتش از خود نشان نمی دهند. اما نوع مرغوب الیاف حرارت را به نوعی متمرکز کرده و از انتشار آن جلوگیری می کند.

مانا چمن
مانا چمن 2 دنبال کننده