تاثیر آتش بر چمن مصنوعی مرغوب و معمولی

244
اغلب چمن های مصنوعی که با الیاف معمولی تولید می شوند، مقاومتی در برابر حرارت و آتش از خود نشان نمی دهند. اما نوع مرغوب الیاف حرارت را به نوعی متمرکز کرده و از انتشار آن جلوگیری می کند.
مانا چمن 5 دنبال کننده
pixel