۱۵- اموزش css - attribute selectors

35

در این قسمت یادمیگیریم که چگونه یک عنصر خاص را در صفحه انتخاب کنیم

Boolean Academy
Boolean Academy 6 دنبال کننده