برنامه دیدار- قسمت 7 - خانه ای که مسجد شد

75

کد ویدیو: 2338 - این قسمت از دیدار راوی یکی از قدیمی ترین هیئت های عزاداری امام حسین (ع) در لندن می باشد.