استون مارتین/ DB11- هفتاد سال با DB

112

70 سال میراث، 70 سال اعتبار، 70 سال عملکرد- 70 سال فقط زمان نیست، این همه چیزهایی است که DB نامیده می شود.