روش تنظیم کلاه ایمنی

377

برای رسیدن به حداکثر میزان حفاظت و راحتی، یک کلاه ایمنی باید همیشه به طور صحیحی تنظیم شود. ویویان بروچز نکاتی را در زمینه چگونگی تنظیم هلمت برای فیت شدن کامل روی سر ارائه نموده است . www.hamtanab.net