تخریب هویت تاریخی و زیست بوم خلیج فارس در استان بوشهر

1,554

تخریب همه جانبه ی محیط زیست و تمدن های مختلف خلیج فارس در محدوده ی استان بوشهر خصوصا بنادر باستانی نایبند و نجیرم در چند ماه اخیر سرعت زیادتری گرفته و مسئولین استان بوشهر نیز به صورت معناداری سکوت کردند . مساجد شیعی صدر اسلام و مهمترین زیست بوم مربوط به زاد و ولد ماهی ها توسط شرکتهای شیمیایی و شناورهای کف روب و ترال در شهرستان دیر و نایبند یک خطر برای تمام مردم ایران است. شرکتهای شیمیایی در حریم شهری بندر دیر که با دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز شرکتهای شیمیایی کرده اند از قرار ذیل است: فاتح صنعت کیمیا