خلط امامت سیاسی با امامت ملکوتی ائمه یکی از اشتباهات اهل سنت

260

حقیقت امامت، امامت ملکوتی است و امامت سیاسی شأنی از شئون آن می باشد.