آموزش حسابداری-ماجرای شنیدنی هموطن شمالی اشتغال در 2 جا

317
به هر سختی هر هفته از شمال به تهران و به قصد یادگیری حسابداری کاربردی مراجعه می کردم و این تصمیم درست سبب شد هنوز دوره خاتمه نیافته !!!..............
pixel