کسی که بر اثر زایمان ریزش مو دارد،کاندید کاشت مو هست؟

348

کسی که بر اثر زایمان ریزش مو دارد،کاندید کاشت مو هست؟ به این افراد باید زمان داد چون هر شوک و استرسی به بدن وارد بشه ممکن است به صورت موقتی باعث ریزش مو شود، شیر دهی،زایمان،سزارین.. جزء این موارد هستند معمولا این افراد بعد از چند ماه برگشت مو دارند و نیازی به کاشت مو ندارند ولی اگر در دراز مدت موها برگشت نکرد وشرایط کاشت را دارا باشند می تواند کاشت انجام دهند