پیوند با کمک دریل

1,367
پیوند با کمک دریل، این نوع ابتکاری پیوند شاید ابتدا راحت به نظر برسد ، اما به لحاظ فنی و ساختار غیر یکنواخت آوندی ساقه اصلی و پیوندک ممکن است گیرایی پایینی داشته باشد و البته مهارت تخصصی خاصی را می طلبند ضمن اینکه در صورت عدم عایق بندی خوب امکان تخریب ساقه بر اثر قارچ و ورود عوامل بیماری زا و هوا وجود دارد بنابراین این کار را به افراد ماهر بسپارید . http:e-samar.com @Samar_Agriculture
pixel