دلیل سیل گلستان چیست؟!

2,730

موضوع: تغییر اقلیم و دست اندازی انسان سیل راه انداخته است! | در مناطق سیل زده بیش از ۷۰ درصد بارش سالیانه فقط در یک شبانه روز رخ داده است. | وقوع سیل، یکی از مهم ترین پیامد هایی است که در اثر تخریب جنگل ها و ساخت معادن غیر قانونی در بستر رودخانه ها اتفاق می افتد. | تغییرات اقلیمی می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش خشونت و درگیری در کشور ها بیانجامد. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM