افتتاحیه رستوران دلینا

201

افتتاحیه رستوران دلینا تصویر و تدوین: علی طباطبائی