رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

46

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: حقوق فروردین کارکنان دولت با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می شود