پشت صحنه برنامه ترنج|۹۸,۵.۲۸|بخش دوم

15

پشت صحنه برنامه ترنج با موضوع جامعه خانواده محور، مرکز نشو و نما در گفت و گو با :دکتر محمدعلی محمدی قره قانی(عضو کارگروه خانواده سالم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری)،