افتتاح نخستین مرکز نگهداری معلولان ذهنی در ملارد

510
نخستین مرکز نگهداری معلولان ذهنی در ملارد افتتاح شد.
pixel