استراحت در سال کنکور چگونه باید مدیریت شود؟!

46

در رشته های مختلف؛ نحوه زمان گذاری برای مطالعه و تست زدن باهم یکسان است یا نه ؟!