معرفی کاربردهای فناوری فضایی

189
مصاحبه با دکتر منطقی در برنامه تهران ۲۰ با موضوعات: معرفی کاربردهای فناوری فضایی، وضعیت پرتاب ماهواره ها در کشور، همکاری های بین المللی در پسابرجام، و...
pixel