پدیده روانگرایی در زلزله

1,634

روانگرایی یک عملکرد فیزیکی می باشد که در طول برخی زلزله ها اتفاق می افتد که سبب گسیختگی خاک می گردد. در نتیجه روانگرایی، خاک های نرم، جوان، اشباع، خوب دانه بندی شده، ماسه ریز دانه و سیلت به صورت جریان ویسکوز رفتار می کنند که رفتاری بسیار متفاوت از رفتار طبیعی خاک می باشد اطلاعات بیشتر: www.pd62.blogfa.com

پیمان
پیمان 6 دنبال کننده