کشتی کچ واقعی در ایران و رشت

370
درگیری بعد از مسابقه استاد سجاد نظمی و استاد امیر حسین فاضلی در باشگاه پاک رشت
pixel