قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - سعید حیدری

1,275
معرفی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - سعید حیدری (ویژه آزمون نظارت و اجرا)
سعید حیدری 64 دنبال کننده
pixel