هفتمین گردهمایی مشتریان چارگون - بخش سوم - شهباز توکلی

268

سومین بخش ارائه های سالن اصلی در هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون که توسط شهباز توکلی مدیرزیرساخت و توسعه محصول ارائه شد و محوریت آن معرفی معماری جدید مجموعه نر‌م‌افزاری دیدگاه، تحت عنوان زاگرس بود.

چارگون
چارگون 56 دنبال کننده