اندر خباثت آدمی

37

آتش زدن خانه و کاشانه دیگری حتی پس از پیروزی در جنگ نه تنها ارزش نظامی ندارد بلکه کاری زشت و ناپسند شناخته میشود حالیه اینکه در روزعاشورا سی هزارنفر دربرابر هفتاد و دو رزمنده قرارگرفته و پس از شکست این هفتاد و دوتن بر خیمگاه آنان نیز یورش میبرند

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده