احمد محمد طاهر از کشور چاد -فینال رشته حفظ کل و تفسیر قرآن کریم

235

احمد محمد طاهر از کشور چاد شرکت کننده فینال رشته حفظ کل و تفسیر قرآن کریم در سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم eqraa.ir

eqraa.ir
eqraa.ir 7 دنبال کننده