جستجوی اطلاعات در ماهر - سامانه فرم ساز موبایل

107

در این فیلم نحوه جستجو بر روی اطلاعات و تهیه خروجی از اطلاعات و نمایش بر روی نقشه در سامانه فرم ساز موبایل آموزش داه می شود. http://rayanandisheh.com