دوره MBA تحول دیجیتال : لزوم درک انقلاب دیجیتال و تحول دیجیتال

161
آکادمی تحول دیجیتال با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد بهار اقدام به برگزاری دوره MBA تحول دیجیتال با رویکرد بازاریابی دیجیتال نموده است.
pixel