تبریک نوروزی بنیاد سینمایی فارابی به مناسبت چهلمین سال سینمای جدید ایران

224

40 سال سینمای نوین ایران: جشن نوروز، آغاز بهار، دوباره روز، یک روز نو، و سفر خورشید از نقطه آغاز خود. روزی نو... روزگاری نو... سینمایی نو... «نسیم باد نوروزی» انیمیشن تبریک نوروزی بنیاد سینمایی فارابی به مناسبت چهلمین سال سینمای نوین ایران تهیه شده در معاونت بین الملل بنیاد سینمایی فارابی