آتش نشانی هوایی برای اطفا آتش سوزی

81

recycling TU-154 in Iran as a airborne firefighter- آتش نشانی هوایی پیشرفته سنگین برای اطفا آتش سوزی

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده