سازگاری با دولت مهدی عج

118
بفهمیم در تشکیلات سیاسی این رئیس دولتی که می آید، رئیس جمهوری که می آید، رهبری که می آید، امامی که می آید، پیغمبری که می آید، وزیر دارایی که می آید، اگر شما می خواهید ابزار هر کدام باشید و مشتاق هستید و علاقه دارید، با او سازگار هستید یا نه؟
pixel