سازگاری با دولت مهدی عج

96
بفهمیم در تشکیلات سیاسی این رئیس دولتی که می آید، رئیس جمهوری که می آید، رهبری که می آید، امامی که می آید، پیغمبری که می آید، وزیر دارایی که می آید، اگر شما می خواهید ابزار هر کدام باشید و مشتاق هستید و علاقه دارید، با او سازگار هستید یا نه؟
pixel