شمع خنچه-حاج ذاکری-مرحوم عابدیمقدم.مجیدکیقبادی-لتیکان73

315

به یاد شهدای و جوانان از دست رفته توسط حاج مسلم ذاکری. مرحوم رضا عابدی مقدم و کربلایی مجید کیقبادی سال 1371 ایام اربعین در لتینکان نوشهر مکانی که زمانی یکی از بهترینهای اجرای تعزیه در مازندران بود. دورانی که حاج سقا.حاج مسلم ذاکری. و مرحومان حاج محمدتقی کیقبادی و علیجان خلیلی و محمد حسنجانزاده (کشتله ای) و ... بودند. فروشگاه حیدریون. تعزیه مانند صاحبش غریب. جمال راعی 09119223259