حس کردن حرکات جنین

920

مادران با تجربه ی اول بارداری، حوالی هفته ی هجده تا بیست و مادرانی با تجربه ی بارداری قبلی، از هفته ی شانزده بارداری به بعد می توانند تکان خوردن جنین را احساس کنند. البته اگر تا هفته ی بیست وچهارم بارداری هم حرکتی را احساس نکنید جای نگرانی نیست، اما پس از آن باید به ماما یا پزشک مراجعه نمود.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده