چاهی دربهشت زهرا که به عالم دیگرراه داردروشی برای ملاقات با ارواح

726

این چاه بین قطعات 92 و 93 منتها الیه جنوبی خیابان بین دو قطعه وسط خیابان مایل به قطعه 92 روبروی شیر آب دارای محفظه فلزی عمیق است . به برزخ راه دارد . و جهان ارواح .