داستان شیرینِ تابلویِ شام آخرِ داوینچی - احمدرضانصیری

77
نیکی و بدی ، شرّ و خیر ، زشتی و زیبایی و نیکی و پلیدی دور روی سکه وجودی هر انسانیست . جامعه ، فرهنگ ، آداب و سنن ، ویژگی های فردی و خانوداگی ، تأثیر ژن ، پولداری و بی پولی ، جبر و اختیار و هزاران مورد دیگر می توانند نقشی مؤثر در بروز هر روی سکه شخصیت ما باشند .
pixel