1400/7/22 کلاس نوبت عاشقی

474
در محضر استاد جلیل القدر، جناب آقای معظّم (حفظه الله و أمد فی عمره)
pixel