کی شود که تو ما را، و ما تو را ببینیم؟

326

دعای ندبه:کی شود که تو مارا، و ما تو را ببینیم؟ فرازی از دعای ندبه؛ با ترجمه خوانی یاسر دعاگو و دکلمه ی تک بیتی آرش جوان. این کلیپ یک دقیقه ای توسط آقای شاکر به گروه دینی تبلیعی منجی دوازدهم هدیه شده است. monji12.com