Domain و Forest در Functional Level چه نوع عملکردی دارند

33

در این جلسه قصد داریم تا درباره دو سطح Forest و Domain در Functional Level صحبت کرده و به صورت کامل و تخصصی آنها را مورد بررسی قرار دهیم