هدیه ای غیر قابل تصور برگر کینگ

1,774

هدیه ای غیر قابل تصور: کوره ای با شعله های واقعی کمپین برگر کینگ برای مشتریان مک دونالد به مناسبت کریسمس