مسیر برتر شبکه آموزش با دکتر سرکشیک زاده -26 تیر

163

دکتر سرکشیک زاده در هفتمین سال حضور در صدا و سیما ، دومین جلسه تدریس کنکور 98 خود را برگزار کرد