بچه های تجربی حتما این فیلم رو ببینید

1,225

صحبت های دکتر یعقوبی در شبکه 1 پیرامون نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای قبولی در برترین رشته ها