پیرزن های نخ ریس نائین

1,058

مستندی از باهمستان در مورد پیرزن های نخ ریس نائین -عبابافی و گلیم بافی در نائین اصفهان