تشخیص آلزایمر توسط اسکنر چشم

562

محققین با مشاهده کردن عروق درونی چشم، بروز آلزایمر را در بیماران تشخیص خواهند داد